Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną RODO.

Klauzula informacyjna do zastosowania w umowach, w których stroną jest PHU DEBARKO w ramach, których PHU DEBARKO zbiera dane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania usługi.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest PHU Debarko Agnieszka Kasprzak, Skalmierzyce, ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 2. Nasze dane kontaktowe: debarko.biuro@gmail.com PHU Debarko Agnieszka Kasprzak Skalmierzyce, ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :

  1. Art. 6 ust 1 lit b RODO, czyli wykonania umowy, której strona jest osoba. której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. Art. 6 ust 1 lit a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w celach w nich wskazanych

  3. Art. 6 ust. 1 lit f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, marketing produktów.

 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, dokonania sprzedaży.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać :

  1. Uprawnione organy publiczne,

  2. Podmioty dostarczające korespondencję ,

  3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umów wewnętrznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz dochodzenia należności,

  4. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące usługi dochodzenia roszczeń,

  5. Podmioty świadczące usługi księgowe,

  6. Podmioty świadczące usługi transportowe.

 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3.

  1. W zakresie realizacji umowy przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

  2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniana tych obowiązków.

  3. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

  4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Informujemy o przysługujących państwu prawach do:

  1. dostępu do Państwa danych osobowych i żądania ich kopii,

  2. sprostowania Państwa danych osobowych,

  3. żądania ograniczenia przetwarzania państwa danych

  4. przenoszenia danych,

  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden cel ich przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonych zgód,

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:

          a) przenoszenia danych ,

          b) cofnięcia zgód,

         c) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden cel ich przetwarzania , np. realizacja umowy.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możecie państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub email z ADO ( pkt.2)

 1. Informujemy, ze macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Administrator dokładał będzie starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.